Mon - Sat 8.00 - 18.00 Sunday CLOSED

Top
Terms and conditions - Festipi.nl
fade
4822
page-template-default,page,page-id-4822,mkd-core-1.0,mkdf-tours-1.0,voyage-ver-1.1,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Festipi.nl / Terms and conditions

Artikel 1. Definities
1.1 Festipi: De vennootschap onder firma Festipi, gevestigd en kantoorhoudende te (7622 XX) Borne aan de Coenderstraat 7, KvK-nummer 59879335, BTW-nummer NL853678959B01.
1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Festipi een overeenkomst sluit, althans wenst te sluiten;
1.3 Partijen: Festipi en Klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod afkomstig van Festipi en elke overeenkomst tussen Festipi en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering door Festipi derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Algemeen
3.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Festipi en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
3.3 Indien Festipi niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Festipi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen van Festipi zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan het aanbod op generlei wijze enig recht worden ontleend indien hetgeen waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.2 Festipi kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.3 Afbeeldingen, specificaties en gegevens vermeld in het aanbod zijn indicatief, zodat daar geen rechten aan kunnen worden ontleend, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend het recht op ontbinding van de overeenkomst of het recht op schadevergoeding.
4.4 De in een aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.5 Reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten en overige kosten worden door de Festipi zoveel mogelijk vooraf vastgesteld en vermeld in het aanbod indien van toepassing.
4.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is Festipi daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Festipi anders aangeeft.
4.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Festipi niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 5. Overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen Festipi en de Klant betreft de verhuur van één of meerdere accommodaties tijdens een bepaald festival/een bepaalde periode en kan aanvullend de, verhuur en/of verkoop en levering van zaken behorend bij de accommodatie en bestemd tot gebruik tijdens dit bepaalde festival/deze bepaalde periode betreffen.
5.2 De overeenkomst tussen Festipi en de Klant komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.3 Bij elektronische aanvaarding van het aanbod door de Klant, bevestigt Festipi, via elektronische weg, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.4 Festipi treft passende technische maatregelen ter beveiliging van haar site, de elektronische overdracht van data en elektronisch betalingsverkeer via haar site.
5.5 In het geval aan de voorgenomen overeenkomst een optie vooraf gaat, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, indien de Klant een festival-organisator is, dan is Festipi gerechtigd om een minimum- en maximumafname/bandbreedte vast te stellen en voor het in optie voor de Klant houden van accommodaties en/of zaken aan de Klant een redelijke vergoeding te bereken indien een Overeenkomst niet tot stand komt en/of de afname 50% lager ligt dan de in optie genomen aantallen voor wat betreft accommodaties en/of zaken.

Artikel 6. Contractduur en termijnen
6.1 De overeenkomst tussen Festipi en de Klant wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde tijd, welke zal gaan lopen op een in de overeenkomst overeengekomen tijdstip, tenzij partijen later uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Festipi derhalve per e-mail, in gebreke te stellen. Festipi dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7. Inspanningsverplichting
7.1 Festipi spant zich in de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 8. Derden namens de Festipi
8.1 Festipi heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2 Indien door Festipi of door Festipi ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door de medewerkers van die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 9. Levering zaken en verhuur zaken en accommodatie
9.1 Indien zaken worden geleverd aan de Klant geschiedt levering door Festipi op een door Festipi te bepalen locatie.
9.2 De Klant is verplicht de zaken af/aan te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
9.3 De Klant dient op het moment van de terbeschikkingstelling en/of levering van zaken te onderzoeken of deze beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk althans binnen drie uur na terbeschikkingstelling, gespecificeerd per e-mail aan Festipi te berichten. Vanaf het moment van ingebruikneming van de zaken vervalt het recht tot reclameren.
9.4 Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Festipi gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan.
9.5. De gehuurde accommodatie bevindt zich op een door de Festipi bepaalde locatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders overeen is gekomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend wanneer de Klant de festival-organisator is en het juist de bedoeling is dat deze de locatie zal bepalen. Indien Klant de locatie bepaalt, dient Festipi deze goed te keuren. Indien Festipi de locatie niet goedkeurt is Festipi gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot door de Klant een lociatie wordt bepaald die Festipi wel goedkeurt.
9.6 De gehuurde accommodatie wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
9.7 De Klant dient op het moment van de terbeschikkingstelling de accommodatie te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk althans binnen drie uur na terbeschikkingstelling, gespecificeerd per e-mail aan Festipi te berichten. Vanaf het moment van ingebruikneming van de accommodatie vervalt het recht tot reclameren.
9.8 De verhuurde accommodatie zal door de Klant niet worden onderverhuurd, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door Festipi, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend wanneer de Klant de festival-organisator is en het juist de bedoeling is dat deze de accommodaties zal onderverhuren.
9.9 In het geval de Klant een festival-organisator is zal het Klant niet toegestaan om andere tipi-achtige accommodaties aan te bieden voor onderverhuur.

Artikel 10. Fasen
10.1 Festipi is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.2 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Festipi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 11. Informatieplicht Klant
11.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Festipi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Festipi worden verstrekt.
11.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Festipi zijn verstrekt, heeft Festipi het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
11.3 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Festipi ter beschikking heeft gesteld die hij nodig heeft om de order uit te kunnen voeren.
11.4 Indien de Klant onjuiste gegevens verstrekt wordt deze geacht niet aan de informatieverplichting te hebben voldaan.

Artikel 12. Wijziging
12.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot wijziging van de overeenkomst overgaan.
12.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, heeft Festipi het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Festipi zal de Klant daarover zoveel mogelijk van te voren inlichten en daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
12.3 Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
12.4 De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, zonder dat daarvoor zijn akkoord voor wat betreft de betreffende wijziging is vereist. Onder wijziging wordt onder andere begrepen een wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
12.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Festipi gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Festipi bevoegde persoon en nadat de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
12.6 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Festipi op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.
12.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Festipi een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken of de te huren zaken en/of accommodatie.

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
13.1 Festipi is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Festipi ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Festipi kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
13.2 Voorts is Festipi bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Festipi kan worden gevergd.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Festipi op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Festipi de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 Indien Festipi tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.5 Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Festipi gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
13.6 Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Festipi gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
13.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Festipi, zal Festipi in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Festipi extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Festipi anders aangeeft.
13.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of van faillissement, van beslaglegging ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Festipi vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Festipi op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
13.9 Indien de Klant geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal de Klant niettemin gehouden zijn aan Festipi de gehele overeengekomen prijs te voldoen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.
13.10 Artikel 6:230p sub e BW wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Klant heeft geen recht de overeenkomst te ontbinden gezien de aard van de overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Festipi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
14.3 Festipi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
14.4 Voor zover Festipi ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Festipi gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Borg
15.1 Festipi is gerechtigd een borg bij Klant in rekening te brengen. Deze borg is verschuldigd naast de door de Klant te betalen prijs. Deze borg dient op het moment van boeking, tegelijk met de betaling van de prijs, aan de Festipi te worden voldaan.
15.2 De hoogte van de borg wordt door de Festipi bepaald en de Festipi zal de hoogte van de borg zo spoedig mogelijk aan de Klant bekend maken.
15.3 Indien de gehuurde zaken en/of accommodatie door de Klant onbeschadigd wordt opgeleverd en Festipi geen extra kosten heeft hoeven maken door toedoen van de Klant zal de borg aan de Klant worden terugbetaald. Indien de zaken en/of accommodatie of zaken behorend bij de accommodatie wel beschadigd zijn, of Festipi kosten heeft moeten maken door toedoen van de Klant, dan zal Festipi deze schade/kosten verrekenen met de borg. Indien de borg niet voldoende is om de schade/kosten te dekken behoudt Festipi zich het recht voor om de Klant voor de niet gedekte schade/kosten aan te spreken.

Artikel 16. Betaling
16.1 Betaling van de prijs dient steeds te geschieden bij boeking, op een door Festipi aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Festipi aangegeven.

Artikel 17. Incassokosten
17.1 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
17.2 Festipi heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Festipi kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Festipi kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
17.3 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Festipi verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
17.4 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is voor wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Festipi echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 18. Eigendom(svoorbehoud)
18.1 Het door, in het kader van de overeenkomst, Festipi geleverde en ter beschikking gestelde blijft eigendom van Festipi totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Festipi gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
18.2 Het door Festipi geleverde en ter beschikking gestelde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt en/of eigendom is van Festipi, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden en/of eigendommen van Festipi of op enige andere wijze te bezwaren.
18.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Festipi veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde/op de eigendommen van Festipi danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Festipi daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brandschade en/of waterschade alsmede tegen diefstal en/of vernieling en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Festipi ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Festipi gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Festipi bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
18.4 Voor het geval Festipi zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Festipi en door Festipi aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Festipi zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 19. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
19.1 De door Festipi te verkopen en te leveren zaken en te verhuren zaken en/of accommodaties voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Festipi kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
19.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één dag voor levensmiddelen en gebruiksartikelen (zoals plastic wegwerpbestek) na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Festipi verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
19.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de duur van het festival/voor de periode waar de overeenkomst betrekking op heeft, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Festipi verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
19.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Festipi, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Festipi geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
19.5 De Klant is gehouden om op de in artikel 9.3 en 9.7 van deze voorwaarden beschreven wijze bij levering en/of terbeschikkingstelling onderzoek te doen aan het geleverde/terbeschikkinggestelde en indien van toepassing op de in deze artikelen genoemde wijze te reclameren.
19.6 Indien onderzoek en/of reclamatie later plaatsvindt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of een vervangende vergoeding.
19.7 Indien vast komt te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Festipi de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, herstellen/vervangen of danwel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. De vervangende vergoeding wordt binnen vier weken na de reclamatie aan Klant voldaan.
19.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Festipi, integraal voor rekening van de Klant.
19.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
19.10 De verjaringstermijn van vorderingen op Festipi en de door Festipi bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, bedraagt één jaar, tenzij dwingendrechtelijk anders bepaalt.

Artikel 20. Aansprakelijkheid Festipi
20.1 Indien Festipi aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
20.2 Festipi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Festipi is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
20.3 Indien Festipi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Festipi beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
20.4 De aansprakelijkheid van Festipi is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
20.5 Festipi is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
20.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Festipi of door haar ingeschakelde derden.
20.7 Indien er barbecues onder het verhuurde en/of verkochte en geleverde vallen dient de Klant zorg te dragen voor een vlakke stevige ondergrond. Indien de Klant dit niet zal doen is de Festipi niet aansprakelijk voor eventuele brandschade aan de kant van de Klant of derden.
20.8 Indien het aan de Klant verhuurde en/of verkochte en geleverde door de Klant niet wordt gebruikt overeenkomstig het normaal gebruik dan is Festipi niet aansprakelijk voor eventuele schade die door dit niet-normale gebruik zal ontstaan aan de kant van de Klant of derden.
20.9 Festipi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waterschade, brandschade, diefstal en/of vernieling.
20.10 De Klant dient zelf afdoende verzekerd te zijn. Indien dit niet het geval is komt dit voor rekening en risico van de Klant, Festipi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op dit punt.

Artikel 21. Aansprakelijkheid Klant
21.1 Schade aan de gehuurde zaken en/of accommodatie veroorzaakt door de Klant zal op de Klant worden verhaald, in eerste plaats door verrekening met de aan Festipi voldane borgsom.
21.2 Onder schade wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan schoonmaakkosten veroorzaakt door vocht- en/of brandvlekken in het textiel van de verhuurde zaken en/of het ophangen van afgevende materialen aan een accommodatie en brandschade door verlichting welke door de Klant is aangebracht in een accommodatie.
21.3 De Klant dient zelf afdoende verzekerd te zijn voor wat betreft schade aan de verhuurde zaken en/of de accommodatie. Indien dit niet het geval is komt dit voor rekening en risico van de Klant.
21.4 Bij een afname van meer dan tien accommodaties zal de Klant op zijn verzekeringspolissen doen aantekenen dat eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij direct gedaan zullen worden aan degene die de schade daadwerkelijk heeft geleden. De Klant zal Festipi op eerste verzoek inzage geven in de betreffende polissen.

Artikel 22. Vrijwaring
22.1 De Klant vrijwaart Festipi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Festipi toerekenbaar is. Indien Festipi uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Festipi zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Festipi, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Festipi en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 23. Intellectuele eigendom
23.1 Festipi behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen
24.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Festipi partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
24.2 De rechtbank, sector kanton, locatie Almelo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Festipi het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 25. Vindplaats en wijziging voorwaarden
25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
25.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Festipi.
25.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.